Hakkımızda

Yükseköğretim Kalite Güvencesi

Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, ülkemizin 2000’li yıllardan itibaren öncelikli gündemi olan ve önemli ölçüde de başarı elde edilen yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması odaklı yatay ve sayısal büyümeden nitelik ve kalite bakımından büyümeye geçişte önemli bir katkı sağlayacaktır

(http://yok.gov.tr/documents/10279/16595796/yuksekogretim_kalite_guvencesi_yonetmeligi_basin_duyurusu.pdf/ee84ed27-6c02-4801-bb47-ef389522ee4d)

  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonu

Yukarıda bahsi geçen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz bünyesinde kurulan “Kalite Komisyonu”nun amacı, Üniversitemiz stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili Üniversitemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurarak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmektir.

İç değerlendirme çalışmalarını yürüterek kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporu, web sitemizde kamu oyu ile paylaşılacaktır. 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2018, Salı